Општи услови за користење

Со овие услови се регулирани условите на купопродажба на робата, правата и обврските на потрошувачите како и останатите битни прашања за функционирање на интернет платформата и електронската продавница Avokado.mk (во понатаможниот текст: Платформа) која работи во рамките на стопанското друштво Авокадо дооел Скопје, со регистрирано седиште на ул. Славе Деловски 7, 1000 Скопје, e-mail: office@avokado.mk, контакт телефон: +389 70 259 607, запишано во Централниот регистар на Репблика Северна Македонија на 14.03.2018 година со решение број 35020180006631 од 2018,  матичен број: 7267703, ЕДБ: 4080018572301, регистрирана дејност – Не специализирана трговија на големо 46.90 (во понатамошниот текст Авокадо). Овие општи услови претставуваат и одредби на договорот пемѓу Авокадо и секој поединечен потрошувач кој нарачува роба преку Платформата. Авокадо работи согласно важечките прописи на Република Северна Македонија, а пред се согласно Законот за електронска трговија како и Законот за заштита на потрошувачите.

 

Со регистрација за пристап на Платформата, со еднократен пристап на Платформата, со клик на послето „потврди нарачка“, како и со пристапот на Платформата преку други канали на електронска комуникација (преку телефон), потрошувачот изјавува дека е известен за содржината на Општите услови и ги прифаќа нејзините услови. По заклучување на нарачките на Платформата, потрошувачот ќе добие e-mail со наслов : „Нарачка испратена“, со кој се известува дека неговата нарачка е потврдена и првземена од страна на курирската служба. Дури после испраќањето на овој  e-maila од Авокадо, се смета дека е склучен договорот за продажба на робата. Договорот трае се додека не се исполнат правата и обврските на договорните страни по основ на договорот. Роба може да нарачува исклучиво полнолетно лице. Авокадо ќе вложи разумен напор да обезбеди робата која се наоѓа на Платформата да биде достапна и на лагер во доволна количина. Без оглед на наведеното, Авокадо нема да биде одговорен спрема потрошувачите доколку се случи одреден производ да не биде на лагер во одреден момент. На Платформата како продавач на робата односно трговец Авокадо дооел Скопје.

Авокадо како трговец е должен да на недвосмислен, читлив и лесно воочлив начин да ја истакне продажната односно единичната цена на робата согласно Законот за трговија. Сите цени наведени на сајтот се крајни на денот на нарачување на робата и во нив е вклучен ДДВ. Сите цени ќе се реализираат во денари. Трговецот е должен за купената роба или услуга да издаде сметка и мора да се придржува на истакнатите цени и условите за продажба.

Основно обележје на робата и продажната цена ќе бидат истакнати под секој производ, додека службеното име, матичниот број, адрсата од седиштето, e-mail адресата и телефонскиот број се наодѓаат на секоја страница. Авокадо настојува сите производи да ги опише што е можно поточно. Меѓутоа, Авокадо не гарантира дека сите наведени податоци во врска со производот и слики се точни, комплетни, сигурни и без грешка. Потрошувачот може да изјави рекламација доколку производот којшто го купил отстапува од податоците кои се наведени на сајтот.

(Не)сообразност

Согласно Законот за заштита на потрошувачите (во понатамошниот текст: Закон) Авокадо (во понатамошниот текст Трговец) одговара за несообразност на робата во период од 2 (две) години од датумот на купување.

Трговецот ќе одговара за недообразност на испорачаната роба ако:
1. Постоела во моментот на премин на ризик на потрошувачот, без оглед на тоа дали знаел за таа несообразност;

 1. се појавила после преодот на ризик на потрошувачот, ако потекнува од причина која постоела пред реодот на ризик на потрошувачот.
 2. потрошувачот можел лесно да воочи, доколку Трговецот изјавил дека робата е сообразна со договорот.

Ако испорачаната роба не е сообразна на договорот, потрошувачот кој го известил Трговецот за несообразноста, има право да бара од Трговецот да ја отстрани несообразноста,без надомест, поправка или замена, однсоно да бара соодветно намалени цени или да го раскине договорот во поглед со таа роба .
Потрошувачот има право да бира несообразноста на робата дали да биде отстранета со поправка или замена.

Ако отстранувањето на несообразноста со поправка или замена не е можно, потрошувачот има право да бара соодветно намалување на цената или раскинување на договорот ако:
1. Несообразноста не може да се отстрани со поправка или замена општо ниту во примерен рок;

 1. не може да оствари право на попрвака или замена, односно ако Трговецот не извршил поправка или замена во примерен рок;
 2. поправка или замена не може да се спроведе без значителни непогодности за потрошувачот поради природата на робата или нејзината намена;
 3. отстранување на несообразност со поправка или замена претставува несразмерно оптеретување за Трговецот.

Потрошувачот има право да побара замена, соодветно намалување на цената или да го раскине договорот заради истиот или друг недостаток на сообразност кој ќе се појави после првата поправка, а повторна поправка е можна само со изречна согласност на потрошувачот.
Ако несообразноста се појави во рок од шест месеци од денот на преод на ризик на потрошувачот, потрошувачот има право да бира помеѓу барање да се отстрани несообразноста со замнеа, со соодветно намалување на цената или да изјави дека го раскинува договорот.
Трговецот не одговара за несообразноста ако во моментот на склучување на договорот на потрошувачот му било познато или не можело да му остане непознато дека робата не е сообразна на договорот.
Ќе се смета дека робата е сообразна со догвоорт доколку:

 • Оговара на описот што го дал Трговецот;
 • Има својства потребни за конкретна употреба заради која ја набавува потрошувачот, а која му била позната на Трговецот или морала да му биде позната во време на склучување на договорот;
 • Има својства потребни за редовна употреба на роба од ист вид;
 • По квалитетот и функционирањето одговара на она што е вообичаено кај роба од ист вид и што потрошувачот може основано да очекува со оглед на природата на робата и јавните ветувања за посебните својства на робата дадена од страна на Трговецот, производителот или нивен претставник, особено ако ветувањето е направено на амбалажата од робата.

Рекламации

Потрошувачот изјавува рекламација поради остварување право по основ на сообразност, гаранција, погрешно пресметани цени и други недостатоци. Сите рекламации, без оглед  дали се работи за роба која ја продава Авокадо, може да се изјави со повикување на број: +389 70 259 607, преку e-mail адресата hello@avokado.mk или преку контакт формата на страната „Корисничка поддршка” со достава на сметка на увид или друг доказ за купување (копија од сметка, слип и сл.).
Авокадо, води евиденција за примените рекламации и ги чува најмалку две години од датумот на поднесување.

Авокадо че му го потврди приемот на потрошувачот и ќе му го соопшти бројот под кој е заведена неговата рекламација во евиденцијата за примени рекламации.

Авокадо без одложување и најкасно во рок од 8 дена од денот на прием на рекламацијата, ќе му  одговори на потрошувачот на изјавената рекламација.  Ќе се смета за примена рекламацијата и законските рокови ќе течат од моментот кога робата која се рекламира ќе стигне на адреса  која Авокадо ќе ја наведе во Е-маил потврдата за рекламацијата. Одговорот од Авокадо на рекламацијата од страна на потрошувачот ќе ја содржи одлуката дали ја прифаќа рекламацијата, изјаснување по барањето на потрошувачот и конкретен предлог  како и рок за решавање на рекламацијата. Рокот не може да биде подолг од 30 дена за техничка роба, од денот на поднесување на рекламацијата.

Доколку Авокадо од објективни причини не е во можност да го задоволи барањето на потрошувачот во рокот којшто е договорен, должни се за продолжување на рокот за решавање на рекламацијата да го известат потрошувачот и да наведат рок во кој ќе ја решат, како и да добијат негова согласнот, за што се обврзани да го евидентираат во евиденцијата за примени рекламации.

Ако рекламацијата не се прифаќа (на пр. случаеви на физичко оштетување не спаѓаат во несообразност), потрошувачот ги сноси трошоците за испраќање на робата и трошоците за дијагностика на штетата спрема ценовникот на овластениот сервис.

Потрошувачот го губи правото на рекламација во случај на несоодветно управување со робата и нејзино користење кое не е во склад со упатсвото за употреба, како и случај кога се вршени било какви поправки или обид за поправки од страна на неовластено лице.

Авокадо е во договорен однос со курирските слижби – оператери, преку кои потрошувачот може да ја испрати робата на трошок на Авокадо во случај на рекламација заради несообразност.

Доколку рекламацијата се решава со поврат на уплатениот паричен износ, истиот ќе зависи од начинот на плаќање:

 • доколку нарачката е платена со платежна картичка, повратот на парите ќе се изврши со рефундирање на средствата на картичката
 • доколку нарачката е платена на било кој друг начин (на прием, e-banking, уплатница ) паричните средства ќе бидат уплатени исклучиво на сметка на купувачот па затоа е непходно потрошувачот да достави број на тековна сметка на Авокадо.

Гаранција

Гаранција е изјава на производителот со која на потрошувачот mу гарантира поголеми права од оние пропишани со Законот. Документацијата за остварување на правата по основ гаранција вообичаено се наоѓа во оригинал пакувањето од производот.

За уредите за кои производителот не нуди посебни погодности, Авокадо нема обврска да издава гарантен лист.

Право на откажување од договорот

Потрошувачот има право да се откаже од договорот склучен на далечина, во реко од 14 дена од денот кога робата ќе достаса во негова сопственост односно во споственост на трето лице кое го одредил потрошувачот, без наведување причина и дополнителни трошоци, освен директните трошоци за враќање на робата. Директните трошоци за поврат односно враќање на робата ги сноси потрошувачот.

Потрошувачот остварува право на откажување од договорот со изјава која може да ја даде посебен обрзаец кој може да го превземе тука или на друг недвосмислен начин. Авокадо е должен на прием на образецот без одложување да го извести потрошувачот во писмена форма или на друг траен носач на запис. Авокадо во случај законско откажување на договорот на потрошувачот, без одлагање, да му го врати износот кој потрошувачот го платил по основ на договор, а најкасно во рок од 14 дена од денот кога го примил образецот за откажување на договорот.  Авокадо може да го одложи повратот на средства додека не ја добие робата која се враќа, или додека потрошувачот не достави доказ дека ја испратил робата на адреса за која Авокадо го известил во зависност од тоа што настапува прво. Потрошувачот е должен да ја врати робата на Авокадо или на лице овластено од Авокадо, без одложување, а најкасно во рок од 14 дена од денот кога го испратил образецот за откажување. Потрошувачот е исклучиво одговорен за намалена вредност на робата која настанува како последица на ракување со робата на начин кој не е соодветен, односно надминува она што е неопходно за да се воочат природата, карактеристиките и функционалноста на робата.

Производот кој се враќа мора да биде во оригиналната амбалажа и без видливи трагови од користење со својата пратечка документација и делови.

Потрошувачот нема право да се откаже од договорот во случај кога:

 • Испораката на роба произведена со посебни барања на потрошувачот или јасно персонализирани;
 • Испорака на роба која е подложна на влошување на квалитетот или има краток рок на траење;
 • Испорака на запечатена роба која не може да се врати поради заштита на здравјето и хигиенски причини и која е отворена по испораката;
 • Испорака на роба која после испораката поради својата природа недозволено се меша со друга роба;
 • Испорака на запечатени аудио, видео записи или комјутерски софтвер, кои се отворени после испораката.

 

Заштита на авторски и сродни права и други права на интелектуална сопственост

Авокадо дооел Скопје има исклучиви авторски права на платформата Avokado.mk, како и на поединечни елементи кои ја сочинуваат, како што се текст, визуелни и аудио елементи, визуелен идентитет, податоци и бази на податоци, програмски код и други елементи. Искористувањето на споменатите предмети на авторско параво, без изречна пишана претходна согласност Авокадо дооел Скопје, ќе се смета за повреда на авторски права, и во тој случај Авокадо дооел Скопје ќе биде овластен да ги искористи сите достапни правни средства за да го искористи тоа свое право.

Платформата Avokado.mk содржи елементи на кои се наоѓаат и исклучиви авторски и други права од областа на интелектуална сопстваност на други лица. Другите лица имаат исклучива одговорност за содржината на наведените елементи, без оглед на тоа што таквата содржина содржина се наоѓа на платформата Avokado.mk. Доколку самиот потрошувач остави коментар на Платформата, оценка на робата или на услугите како и фотографија, со прифаќање на на овуе Општи услови се согласува со користење на таквиот коментар, оценки или фотографии од страна на Авокадо во маркетинг цели.

Начин на плаќање

Потрошувачите можат производите кои ќе ги нараќаат на Платформата да платат на следниот начин:
1. Со платежна картичка (Visa, MasterCard, Maestro) – доколку потрошувачот го избрал овој начин на плаќање, ќе биде пренасочен на сајтот на нудачот на платежни услуги. На сајтот на сајтот на нудачот на платежни услуги  потрошувачот ќе изврши внес на податоци од платежната картичка. Доколку трансакцијата е успешно направена потрошувачот ќе биде вратен на сајтот од Авокадо со известување дека резервацијата на средства е успешно извршена. По испораката резервираните средства ќе бидат повлечени од картичката. Доколку трансакцијата од било која причина не биде извршена, потрошувачот исто и тогаш ќе биде вратен на Платформата со известување за неуспешна трансакција. Тогаш ќе биде у можност повторно да се обиде или да одбере друг начин на плаќање. Од безбедносни причини, податоците за платежната картичка се видливи само за нудачот на платежни услуги како процесор на картички, па така комплетниот процес на наплата се извршува на страната на нудачот на платежни услуги. Ни во еден момент податоците за платежната картичка не му се достапни на Авокадо. При внесување на податоците од платежната картичка, доверливите информации се пренесуваат преку јавни мрежи во заштитена (криптирачка) форма.

 

Сите наплати ќе бидат извршени во локалната валута на Република Северна Македонија – денар (МКД). Износот за кој платежната картичка на купувачот ќе биде задолжена ќе биде изразен во локалната валута на купувачот преку конверзија на истата по кур кој го употребуваат картичните организации, кој на Авокадо во моментот на трансакција не може да му биде познат. Како резултат на оваа конверзија постои можност на непознати разлики со оригиналнате цени наведени на сајтот од Авокадо.мк.

Во случај на враќање на робата и поврат на средствата на купувачот кој претходно платил со некоја од платежните картички, делумно или целосно, но без оглед на причината на враќање, Авокадо е обврзан повратот да го врши преку VISA, EC/MC и Maestro методите на плаќање, што значи дека банката по барање на Авокадо ќе го изврши повратот на средства на сметка  на корисникот на картичката. Дополнителни информации за поврат можете да најдете на  Рекламации и сервис.

Интернет страницата на Авокадо, како и преносот на податоици се заштитени технички, односно електронски. Авокадо користи соодветна технички и организациони средства за заштита на пренос и чување на лични податоци и плаќања и има склучено договор со изведувачот со цел извршување услуги на плаќање преку интернет.  Внесувањето и преносот на податоци за бројот на кредитната картичка е заштитен со SSL протокол.Авторизација и наплата на кредитни картички се прави со корстење  на системот cPay на CaSys International за авторизација и наплата во реално време.

cPay ви овозможува тајност на вашите податоци од картичката кога ќе одберете плаќање со картичка и ќе бидете на нивниот формулар за пополнување на податоците од картичката. Сите податоци кои ги внесувате на cPay се шифрирани од вашиот веб пребарувач до банката која ви ја има издадено картичката. Нашата продавница никаде не доаѓа во контакт со вашите податоци од картичката. Податоците не се достапни ниту на вработените во CaSys International.

Формуларот за впишување на податоците од картичката е осигурен со SSL транспортна шифра од највисока безбедност. Сите податоци се заштитени со шифрирање, користејки криптографски уред сертифициран според FIPS 140‑2 Level 3 стандардот. cPay ги задоволува сите безбедносни online плаќања од страна на водечките брендови на картички. При плаќање со картичка кои се со 3-D Secure програмата, вашата банка за дополнителна безбедност ви испраќа OTP (one time password) број кој треба дополнително да го внесите во полето означено за тоа.

 1. При достава – Целокупниот износ на нарачката се плаќа при превземањето на пратката од страна на потрошувачот. Плаќањето се врши исклучиво во кеш, на курирската служба на рака. Доколку потрошувачот го одбрал овој вид на плаќање, истиот е обврзан да го припреми паричниот износ за плаќање.
 2. Со уплата на сметка (e-banking или со уплатница на шалтер)Откако ќе се заврши процесот на купување, на потрошувачот на e-mail адресата че му бидат испратени детални инструкции за плаќање. Уплатата ќе ја изврши понатаму преку својот e-banking профил или на шалтер во банка/пошта. Доколку потрошувачот не изврши уплата во рок од 7 дена, неговата нарачка ќе биде автоматски сторнирана.

 

Доставата на мали и средни пратки (до 35kg) ја врши курирската служба со која Авокадо има склучено договор. Очекуваниот рок на испорака е 7-10 работни дена. Во случај на консолидација на повеќе пратки во една, очекуваниот рок на испорака е 10-15 работни дена. Доколку потрошувачот нарачката ја плаќа преку  e-banking и преку уплатница овој рок се смета од моментот кога Авокадо ќе ја евидентира уплатата на потрошувачот. Доколку цената се плаќа при испорака и со платежна картичка, рокот за испорака се смета од моментот на креирање на нарачката. Потрошувачот има можност да го провери статусот на нарачката во одделот „Мој профил“.

На денот кога курирската служба ќе ја превземе нарачката, потрошувачот ќе добие e-mail  известување дека пратката е превземена. Ипосраката се врши секој работен ден помеѓу 8-17h. На денот на испорака потрошувачот ќе добие вибер/смс известување за да знае да ја очекува пратката.

Доставата на габаритните пратки (на пр. бела техника) ја врши Авокадо дооел Скопје и тоа со двајца извршители за да се намали можноста за оштетување.

Услугата на испорака вклучува: внесување преку праг, без оглед на кој спрат се наоѓа станот, отпакување на уредот и можност за проверка на физичкота состојба на пратката, а по желба на потрошувачот и замање на амбалажата.

Услугата не вклучува: поставување на уредот, приклучување во електрична мрежа, отстранување на блокадите кај машините за перење, монтирање на бојлер, монтирање на шпорет на цврсто гориво, изнесување на стариот апарат и сл.

Доколку потрошувачот прави нарачка со повеќе артикли, постои можност да не се испраќаат сите артикли од ист магацин па затоа ваквата нарачка автоматски ќе биде поделена во повеќе испораки.

Доколку потрошувачот сепак сака сите нарачани артикли да му бидат доставени во една ипосрака, при креирање на нарачката треба да ја избере опцијата „Спој ги пратките“. Меѓутоа оваа опција нема секогаш да биде достапна бидејќи постојат производи кои не е можно да бидат консолидирани.

Доколку нарачката на потрошувачот содржи повеќе различни производи, можно е сите производи да бидат испорачани во различни испораки.

Решавање спорови

Договорните страни се согласни дека одредбите на овие Општи услови ќе се толкуваат на начин кој допринесува извршување на договорните обврски на обострана корист.

Договорните страни се согласни дека сите евентуални недоразбирања кои настануваат додека трае договорниот однос ќе се обидат да ги решат по мирен пат. Доколку во тоа не успеат, надлежен ќе биде судот во Скопје со примена на правата на Република Северна Македонија.

Важност и промена на Општите услови

Авокадо го задржува правото да врши измени и да ги дополнува овие Општи услови во склад со изменетите услови на работа и согласно со својата политика на работа.

Авокадо се обврзува да го извести потрошувачот на погоден начин за измените на овие Општи услови.

Забрана за злоупотребa на сајтот

На корисниците на Платформата не им е дозволено:

 • пречење и/или оневозможување на било која функција поврзана со безбедноста на Платформата или функција која спречува и ограничува употреба или копирање на достапната содржина;
 • Објавување и/или пренесување на Платформата секаков материјал кој е заканувачки, клеветнички, непристоен, навредлив, порногравски или злоставувачки, како и материјал со кој може да се поттикне расна омраза;
 • Давање неточни информации кои се однесуваат на личните податоци односно користење на туѓи лични податоци без согласност од лицето чиишто податоци се користат;
 • Лажно представување, повлекување во име на трети лица, фирми или организации;
 • Занимавање со било какво незаконско или противзаконско однесување при употреба на Платформата;
 • Модифицирање, пречење, пресретнување или хакирање на Платформата со цел нејзино онеспособување;
 • Користење специјализирани програми поради превземање на содржината од Платформата;
 • Превземање материјал од страницата и користење во друго цели.

Доколку се прекрши било кој од наведените услови, Авокадо може да му оневозможи на  пристап на корисникот да го употребува интернет сајтот на постојано или привремено ниво. Исто така, Авокадо може да превземе и други мерки, вклучувајќи, но и не ограничувајќи се само на тоа да го пријави корисникот на надлежните органи.